Statutul Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de Case de Marcat din Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii Generale

Art.1
In urma initiativei de la hotelul Crown Plaza a celor 45 de societati comerciale avizate legal sa presteze service pentru case de marcat,
Subscrisele,

1.Soc. com. DECK BIROTICA GROUP s.r.l., cu sediul in PITESTI, str. Egalitatii, nr. 24, inregistrata la Registrul Comertului Arges sub nr. J03/434/1994, reprezentata de M. ANGHELESCU in calitate de administrator,
2. Soc. com. INFORMEDIA CASH SYSTEMS s.r.l., cu sediul in PLOIESTI,str Mihai Bravu, nr. 45A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J29/626/1999,reprezentata de ALEXANDRU DUMITRU in calitate de administrator,
3. Soc. com. SERVASAR s.r.l., cu sediul in PLOIESTI, str.Carpenului , nr.44, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/740/2002, reprezentata de SARGHI ALEXANDRA, in calitate de administrator,
4. Soc. com. PETRONIUS SERVICE s.r.l., cu sediul in BUCURESTI, str. Radu Dudescu, nr. 20, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5298/1994, reprezentata de PETRACHE PETRE, in calitate de asociat,
5.Soc. com. MAGISTER SOFTWARE s.r.l., cu sediul in BUCURESTI str., nr., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/848/2002, reprezentata de DOR BUJOR PADUREANU in calitate de director general,
6.Soc.com.SONIC SRL s.r.l., cu sediul in RM. VILCEA, str. N. Titulescu, nr. 13, Bl. E1, sc. A, ap. 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/967/1992, reprezentata de PALCUE CONSTANTIN in calitate de administrator,
7.Soc. com. REL SERVICE s.r.l., cu sediul in IASI ,bd. Chimiei, nr.35, nr., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1794/1993, reprezentata de NONA COZMA in calitate de administrator,
8.Soc. com. INITA SERVICE s.r.l., cu sediul in IASI , soseaua Nicolina, nr.97,bl. 996, sc. B, ap. 8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/22/90/2003, reprezentata de CEHAN AURA in calitate de administrator,
9.Soc. com. INITA 1996 s.r.l., cu sediul in IASI str.M. Kogalniceanu, nr. 15 B, nr., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/2773/1992, reprezentata de VIOLETA TUCALIUC in calitate de administrator,
10.Soc. com. JOHN & Co s.r.l., cu sediul in PITESTI, str. Armand Calinescu, nr.9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1330/1993, reprezentata de BRANESCU DORINEL, in calitate de director,
11.Soc. com. INFOSTAR COMPROD s.r.l., cu sediul in Pitesti str. Maior Sontu, bloc D1, sc. D, ap. 28, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/228/1996, reprezentata de LUTZ EMIL in calitate de director,
12.Soc. com. VICRO s.r.l., cu sediul in Pitesti, str.Viilor,bloc U7, ap.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1084/1992, reprezentata de ZAHARIA BOGDAN in calitate de administrator,
13.Soc. com. GROUP SERVICE ELECTRONICE s.r.l., cu sediul in Pitesti str. Carol Davila, bloc A3, sc.E, ap.18 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/843/2002, reprezentata de PREDESCU MIRCEA in calitate de administrator,
14.Soc. com. DIANA SERVICE SRL s.r.l., cu sediul in SATU MARE str. Avram Iancu, nr.58, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/832/1993, reprezentata de OTROS PAVEL SZILARD in calitate de administrator,
15.Soc. com. DIANA FISCAL SERVICE s.r.l., cu sediul in SATU MARE str. Avram Iancu, nr.58, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/511/199, reprezentata de DUDAS NICOLAIE in calitate de, administrator.
16.Soc. com. SECRET DATA s.r.l., cu sediul in SATU MARE str., nr., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J//199, reprezentata de COSMA RODICA in calitate de administrator,

am hotarat infiintarea organizatiei “PATRONATUL COMERCIANTILOR SI SERVISANTILOR DE CASE DE MARCAT DIN ROMANIA” în conditiile Legii nr. 356/2001 a Patronatelor si a OUG nr. 26/2000.

Art.2.
Prin „Case de marcat” se inteleg Aparate de Marcat Electronice Fiscale definite conform OUG nr. 28/1999 republicata dar si alte echipamente similare sau complementare, inclusiv sisteme informatice si solutii soft.

Art.3.
Organizatia “PATRONATUL COMERCIANTILOR SI SERVISANTILOR DE CASE DE MARCAT DIN ROMANIA”, denumită în continuare PATRONATUL este constituită, ca patronat, independent, fără caracter politic, înfiinţat ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ.

CAPITOLUL II
Scopul și Obiectul de Activitate

Art.4.
Scopurile PATRONATULUI sunt:

– reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu importatorii, distribuitorii si furnizorii implicati in piata caselor de marcat din Romania şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan naţional, cât şi internaţional;
– participarea la iniţierea, elaborarea, modificarea şi promovarea legislatiei cu privire la casele de marcat;
– derularea de acţiuni/proiecte/programe la nivel local si national pentru membrii PATRONATULUI;
– promovarea imaginii şi strategiei PATRONATULUI la nivelul local si national;
– militarea pentru recunoasterea la nivel national a dreptului firmelor de a fi platite pentru serviciile prestate;
– protejarea membrilor patronatului in fata constrangerilor legislatiei cu privire la casele de marcat;
– respectarea regimului de „piata libera” pentru toate componentele, piesele de schimb si consumabilele pentru case de marcat; acestea sunt considerate de PATRONAT de importanta strategica in buna desfasurare a activitatii membrilor sai;

Art. 5.
În vederea realizării scopurilor sale, PATRONATUL va desfăşura următoarele activităţi:

a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în relaţiile acestora cu autorităţile publice, centrale şi locale, cu importatorii si distribuitorii autorizati de case de marcat şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit scopurilor PATRONATULUI;
b) consultarea cu institutiile abilitate legal si cele interesate, indeosebi Ministerul de Finante, la iniţierea, elaborarea şi promovarea legislatiei cu privire la casele de marcat;
c) activează pentru deplina libertate de acţiune a membrilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;
d) acţionează pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii sai la nivelul zonei comune de activitate, care să le asigure şanse de profit în condiţii egale; combate prin toate mijloacele legale tendinţele de monopol şi concurenţă neloială;
e) asigură informarea membriilor săi, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii;
f) raspandeste printre membrii sai cele mai bune practici din activitatea curenta si din lucrul cu autoritatea fiscala;
g) promoveaza necesitatea tratamentului unitar al autoritatilor fiscale din intreaga tara fata de agentii economici utilizatori de case de marcat;
h) promovează progresul managerial, acordă servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;
i) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, de alegere a organelor de conducere şi organizare a gestiunii şi a activităţii;
j) desemnează reprezentanţi care să participe în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană, potrivit art. 10 lit d) din Legea nr. 356/2001 a patronatelor;
k) poate adresa autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal;
l) obţinerea, derularea şi monitorizarea de programe de finanţare pentru PATRONAT sau membrii acestora, din fondurile de dezvoltare regională, din fonduri ale Uniunii Europene sau din fonduri de la bugetul de stat şi/sau atrase din alte surse;
m) promovarea imaginii şi strategiei PATRONATULUI, prin desfăşurarea de acţiuni, mese rotunde, seminarii, conferinţe, etc pentru membrii sai şi pentru dezvoltarea mediului de afaceri national si din zona de activitate a membrilor sai;
n) realizarea de cursuri de pregătire, formare profesională sau perfecţionare în domeniul tehnic de specialitate, al teoriei şi practicii afacerilor şi în alte domenii de interes;
o) acordarea de asistenţă şi consultanţă membrilor săi prin specialişti proprii sau prin persoane fizice/juridice specializate, în domeniile economic, managerial, social, tehnic, financiar, educaţional, juridic, al programelor de finanţare şi în alte domenii;
p) asigură orice servicii cerute de membrii săi cu respectarea legii.

Art.6.
PATRONATUL poate, în condiţiile legii şi a statutului său:

a) să acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi;
b) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii;
c) să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţilor tehnice de specialitate si patronale, unităţi economico-sociale, comerciale.

Art.7.
In interesul reprezentarii la nivel national PATRONATUL se poate afilia unei Confederatii patronale nationale care va fi aleasa de Adunarea Generala.

Art. 8.
În vederea realizării scopurilor prevăzute în Statut, PATRONATUL poate să coopereze si să se asocieze cu alte organizaţii din ţară şi străinătate.

Art.9.
Sediul PATRONATULUI este în Piteşti, strada Egalitatii, nr. 24, judeţul Argeş.

Art.10
Durata de funcţionare a PATRONATULUI este nelimitată.

CAPITOLUL III
Patrimoniul și Sursele de Finanțare

Art. 11.
Patrimoniul iniţial al PATRONATULUI este în valoare de 800 lei şi este constituit prin aportul membrilor fondatori, fiecare aportând câte 50 lei noi, integral în numerar.

Art.12.
Activitatea economico-financiară a PATRONATULUI se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.

Art. 13
(1) Veniturile PATRONATULUI se constituie din:

a. taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
b. donaţii, sponsorizări;
c. venituri realizate din activităţi economice directe şi din alte activităţi;
d. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
f. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g. taxe pentru participare la concursuri, simpozioane sau alte activităţi organizate de PATRONAT sau în cooperare;
h. vânzarea de publicaţii proprii şi a celor obţinute prin schimb;
i. alte surse sau venituri prevăzute de lege.

(2) Veniturile PATRONATULUI sunt destinate realizării scopurilor prevăzute în prezentul STATUT şi nu pot fi repartizate membrilor acestuia.
(3) PATRONATUL poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinţată.

(4) Din veniturile rămase după acoperirea tuturor cheltuielilor curente, Consiliul Director poate aproba utilizarerea acestora în scopul:

a. constituirii unui fond de rezervă;
b. realizării unor investiţii;
c. recompensării persoanelor care au o contribuţie deosebită la promovarea imaginii şi realizarea scopurilor PATRONATULUI.

(5) Preşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii Consiliul Director al PATRONATULUI pot beneficia de indemnizaţii, în baza încheierii de contracte de management/contracte individuale de muncă cu timp parţial.

CAPITOLUL IV
Membrii Patronatului

SECŢIUNEA I
Categorii de Membri

Art.14
Organizatia este deschisa oricarei firme avizate legal pentru comert si/sau service de case de marcat. Din organizatie poate face parte, in conditiile Statutului, orice alta firma interesata.

Membrii PATRONATULUI pot fi: membrii initiatori, membrii fondatori, membrii, membrii sustinatori şi membrii de onoare.
(1) -membrii initiatori sunt cele 45 de firme care, in urma discutiilor de la hotelul Crown Plaza, au decis infiintarea PATRONATULUI:

Societatea comercialaOrasulReprezentant
1A.C. SOFTWARE SRLBUCURESTIANA CRISTESCU
2AMIC SERVCOMBUCURESTIDUMITRU NICULAE
3ATTOSOFT SRLGALATITUDORAN MIHAEL
4BIROTECH PRES SRLTG MURESBAKK IOSIF
5BIROTIC CENTER SRLLUDUS MURESTRIPON VIOREL
6CIP AUDIO VIDEO FILM SRLDEVAGRECU CALIN
7COPYREX SRLSLOBOZIAVIOREL MUSAT
8COSEPT SRLBACAUCOCUTI VILHEM
9DAS PLUS SRLSIBIUBELCIU ALIN
10DECK BIROTICA GROUP SRLPITESTIMARIAN ANGHELESCU
11DELPHY SRLSATU MAREKOSTIAL M ATTILA
12DIANA FISCAL SERVICESATU MAREDUDAS NICOLAIE
13DIANA SERVICE SRLSATU MAREOTROS PAVEL SZILARD
14DOCUTEH SRLRESITAMIRELA RUS
15E.C.R. SYSTEMS SRLCRAIOVAOPRI ALEXANDRU
16ELA ELECTRONIC SRLBUZAUTUTULAN SERGIU DORU
17ELCATE SRLBRASOVBUCIUMAN ALEXANDRU
18GIP GRUP SERV SRLBUCURESTIBENCZE GHEORGHE
19INFAUR SRLARADBUDAI IOAN
20INFORMEDIA CASH SYSTEMS SRLBUCURESTIALEXANDRU DUMITRU
21INITA 1996IASIVIOLETA TUCANIUC
22MAGISTER SOFTWARE SRLBUCURESTIDOR BUJOR PADUREANU
23MAGNUS SRLCONSTANTADUMITRU IONEL
24MASTER`S SRLBUSTENIADRIAN MARGEA
25MISABI ELECTRONICORADEANEGREA ALEXANDRU
26NICODAV SERV SRLBACAUDAVID NICODIM
27PUBLIEMBACAUFELEA C.
28READY SRLARADNEDELCU FLOARE
29REL SERVICE SRLIASINONA COZMA
30REL SYSPRO SRLCONSTANTABUTCARU VASILE
31ROM GT SRLBRAILAMARCEL TIGANUS
32SAGRADA CONSTRUCTCLUJ NAPOCABARLUTIU DAN
33SECRET DATA SRLSATU MARECOSMA RODICA
34SEDONA ALM SRLCONSTANTAALEXANDRU LEMBRAU
35SENTRA SRLSUCEAVAIFTIMIU EMANUEL
36SIF COMPUTER SRLFOCSANIHORNEA MANUELA
37SISTLOIAL SERVICE SRLBISTRITAMOGA NELIAN CRISTIN
38SONIC SRLRM. VILCEAPALCUE CONSTANTIN
39TECH-UNICSUCEAVAHORATAU NICUSOR
40TEHNIC SERV SRLBOTOSANIURSAN LUCA
41TRAHO ELECTRONICSBUCURESTIHORIA NICOLAU
42TOP SYSTEMPIATRA NEAMTHARJA TATIANA
43TOM CIP SRLSIBIUADRIAN MERLUSCA
44VELVET COMBACAUNASTASE ADRIANA
45VESPER SRLTIMISOARAPUSLENGHEA ELENA

(2) Membrii fondatori sunt firmele semnatare ale PROCESULUI VERBAL DE CONSTITUIRE a PATRONATULUI, conform Art. 1 din prezentul Statut.
(3) Membru al PATRONATULUI pot fi firmele care aderă, prin liberă voinţă, la scopurile PATRONATULUI şi la prevederile sale statutare şi care il sprijină material şi moral în realizarea obiectivelor sale.
(4) Pot dobândi calitatea de membru susţinător al PATRONATULUI persoanele fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, îl sprijină în mod substanţial în realizarea obiectivelor acestuia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopurilor PATRONATULUI.
(5) Pot dobândi calitatea de membru de onoare al PATRONATULUI personalităţi marcante ale vieţii economice, ştiinţifice, culturale, antreprenoriale care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale PATRONATULUI şi care, prin activitatea lor, îl sprijină în realizarea scopurilor acestuia.
(6) Fiecare membru persoană juridică îşi va desemna reprezentanţii, persoane fizice, în cadrul PATRONATULUI . Reprezentantul patronatului membru trebuie să aibă ţinută morală şi să nu fi săvârşit fapte de natură penală.
(7) Calitatea de membru sau de membru–susţinător al PATRONATULUI se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.
(8) Calitatea de membru de onoare al PATRONATULUI se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director. Drepturile şi obligaţiile membrilor de onoare se stabilesc de Adunarea Generală, la data acordării titlului de membru de onoare.

Art.15
(1) Toate categoriile de membrii PATRONATULUI îşi menţin independenţa şi se bucură de drepturi specifice, conferite de statute proprii, cu condiţia punerii de acord a acestora cu prevederile Legii patronatelor.
(2) Contribuţiile membrilor PATRONATULUI la realizarea scopurilor şi obiectivelor acestuia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de PATRONAT .

Art.16.
Apartenenţa politică a persoanelor ce reprezintă membrii în cadrul PATRONATULUI este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opţiuni politice să se manifeste în orice fel în cadrul PATRONATULUI.

SECŢIUNEA II
Drepturi și Obligații

Art.17
(1) Membrii fondatori şi membrii PATRONATULUI beneficiază de următoarele drepturi, în condiţii de transparenţă, de echitate şi fără discriminare:

a. de a participa la activitatea PATRONATULUI;
b. de a beneficia de serviciile oferite de PATRONAT;
c. de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale PATRONATULUI;
d. să primească informaţiile de care dispune PATRONATUL referitoare la problemele tehnice, comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnologice şi în alte domenii de activitate;
e. să primească publicaţiile editate de PATRONAT contra cost sau gratuit, după caz, să publice în ele articole, comunicări, informaţii şi reclame;
f. să beneficieze de programele de pregătire, de consultanţă şi asistenţă în afaceri şi management şi de expoziţii, târguri şi orice alte manifestări organizate de PATRONAT, în ţară şi în străinătate;
g. să primească asistenţa juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în alte domenii de activitate.

(2) Membrii susţinători ai PATRONATULUI beneficiază de drepturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b), d), e) si f) din prezentul Statut.

Art.18.
(1) Membrii PATRONATULUI au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul PATRONATULUI şi hotărârile organismelor sale de conducere,
b) să acţioneze pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor PATRONATULUI,
c) să participe la acţiunile organizate de PATRONAT ,
d) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membrii ai PATRONATULUI şi cu alţi parteneri,
e) să nu promoveze prin intermediul PATRONATULUI interesele politice ale partidelor politice, ale membrilor care se retrag sau care sunt excluşi,
f) să plătească la timp şi în condiţiile stabilite cotizaţia lunară stabilită de organismele de conducere;

g) eliminat in 2015: să depună trimestrial informări privind activităţile/acţiunile/programele  derulate.

Art.19
(1) Drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru al PATRONATULUI se exercită prin reprezentanţii fiecarei persoane juridice.
(2) Procedurile de numire, confirmare, revocare al reprezentanţilor sunt cele stipulate de Statutul sau procedurile interne ale fiecărui membru persoană juridică.
(3) Reprezentanţii promovaţi în structurile de conducere ale PATRONATULUI răspund, în condiţiile legii şi ale prezentului statut, pentru faptele lor ce aduc atingere intereselor PATRONATULUI şi membrilor acesteia.

SECŢIUNEA III
Abateri și Sancțiuni

Art. 20
(1) Urmare a faptului că membrii PATRONATULUI sunt persoane juridice se impune distincţia între abaterile ce aparţin persoanei juridice şi cele ale reprezentantului desemnat.
(2) În ceea ce priveşte persoanele alese în funcţii de conducere care reprezintă în PATRONAT persoane juridice, ele au fost alese ca persoane fizice, deci se impune ca în aprecierea abaterilor acestora şi sancţiunilor aplicate să se ţină seama de dubla lor calitate.

Art. 21
(1) În cazul membrilor PATRONATULUI se consideră ca abateri ale persoanelor juridice următoarele:

a. Nerespectarea obligaţiilor statutare, cum ar fi:

– Neplata cotizaţiei timp de 6 luni;
– Neparticiparea sistematică la acţiunile organizate de PATRONAT într-un interval de 24 luni;
– Întreprinderea unor acţiuni contrare intereselor PATRONATULUI.

b. Implicarea membrilor PATRONATULUI în fapte ce contravin legii şi statutului PATRONATULUI.

(2) În cazul persoanelor fizice desemnate să reprezinte în PATRONAT un membru persoană juridică, abaterile pot consta în:

– Denigrarea activităţii PATRONATULUI;
– Întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură PATRONATULUI;
– Angajarea PATRONATULUI în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
– Implicarea PATRONATULUI în activităţi politice;
– Abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PATRONATULUI;
– Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(3) În cazul persoanelor care fac parte din conducerea PATRONATULUI, în afară de prevederile alin. (2), se mai adaugă neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.

Art. 22.
Sancţiunile ce se pot aplica sunt următoarele:

a) Avertisment;
b) Avertisment sever şi ultimativ;
c) Suspendarea pe termen determinat din PATRONAT sau din funcţia de conducere potrivit Statutului PATRONATULUI;
d) Excluderea din PATRONAT.

SECŢIUNEA IV
Încetarea Calității de Membru

Art. 23.
Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) Prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,
b) Prin excludere în următoarele situaţii:

–  încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale PATRONATULUI;
– ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile PATRONATULUI;
– în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni.

Art. 24.
(1) Excluderea se face de către Consiliul Director al PATRONATULUI prin decizie.
(2) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare.
(3) Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al PATRONATULUI este suspendată.

CAPITOLUL V
Conducerea Patronatului

Art.25.
(1) Organele de conducere ale PATRONATULUI sunt:

a) Adunarea Generală,
b) Consiliul Director.

(2) Organele de control ale PATRONATULUI:

a) Adunarea Generală,
b) Comisia de Cenzori/Cenzorul.

SECŢIUNEA I
Adunarea Generală

Art.26.
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere a PATRONATULUI
(2) modificat in 2009: Adunarea Generală se întruneste o data la 2 ani în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la cererea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii Consiliului Director şi are drept de control permanent asupra activităţii Preşedintelui, Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori.
(3) Pregătirea Adunării Generale se face de către Consiliul Director.

Art.27.

(1) modificat in 2015: La Adunarea Generală participă, cu drept de vot, membrii initiatori, membrii fondatori si membrii si membrii sustinatori. Membrii sustinatori participa fara drept de vot.

(2) modificat in 2009: Data, locul de desfăşurare, ordinea de zi a Ad. Gen., precum şi materialele care vor fi supuse dezbaterii delegaţilor va fi trimisă cu cel putin  15 zile înainte de data întrunirii Convenţiei prin e mail, si postare pe site-ul oficial al Patronatului (www.patronatcasedemarcat.ro). Eventualele propuneri de includere a unor noi puncte de lucru pe ordinea de zi vor fi transmise Consiliul Director cu minimum 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale şi vor putea fi incluse pe ordinea de zi cu votul a 2/3 din numărul participanţilor.

(3) modificat in 2009 si 2015: Confirmările de participare se transmit la secretariatul Patronatului cu cel puţin 7 zile înainte de data întrunirii Adunarii Generale, menţionandu-se datele de identificare a persoanelor numite a fi delegaţi aleşi, potrivit normei de reprezentare.

Art.28.
(1) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel putin 1/2 din numărul delegaţilor .
(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, Adunarea Generală se reprogramează în termen de max. 15 zile iar lucrările se vor desfăşura indiferent de numărul celor prezenţi dacă se face dovada scrisă a convocării celor absenţi.

Art.29.
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis cu majoritate simplă de voturi (jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi), excepţii fac: modificarea Statutului, dizolvarea şi lichidarea PATRONATULUI, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul celor prezenţi.
(2) Participarea la vot este personală şi nu se acceptă înlocuitori.

(3) introdus in 2015: Nu au drept de vot in Adunarea generala, membrii care au fost sanctionati conform Art. 22 cu:

a) Avertisment;

b) Avetisment sever si ultimativ;

c) Suspendare pe termen determinat.

Art.30.
(1) Lucrările Adunării Generale sunt conduse de un prezidiu format din Preşedinte şi doi membrii, persoane alese de participanţi, prin vot deschis, cu majoritate simplă.
(2) Adunarea Generală va alege prin vot deschis cu majoritate simplă Secretariatul Tehnic.

Art.31.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:

a. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale PATRONATULUI;
b. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c. Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al PATRONATULUI;
d. Stabilirea modalităţii de vot (deschis sau secret) după caz;
e. Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor;
f. Revocarea preşedintelui sau vicepreşedinţilor în timpul executării mandatului;
g. Alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;
h. Modificarea actului constitutiv al Statutului şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PATRONATULUI;
i. Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea PATRONATULUI precum şi stabilirea destinaţiei activelor rămase după lichidare;
j. În situaţia în care Preşedintele sau unul din membrii Consiliul Director încalcă grav prevederile statutare sau sâvârşeşte fapte grave ce cad sub incidenţa legii, Adunarea Generală va analiza abaterile ce i se impută şi va putea ,cu votul a două treimi din numărul total al celor prezenţi să-l sancţioneze şi/sau să-l înlocuiască;
k. Ratifică convenţiile încheiate, pe plan intern şi internaţional de către Consiliul Director în perioada dintre două Adunări Generale;
l. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul Statut.

Art. 32.
(1) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii PATRONATULUI care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Statutului pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii PATRONATULUI care nu au luat parte la Convenţie sau care au votat împotrivă şi au cerut sa se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 30 zile de la data cand a avut loc şedinţa.
(3) Cererea de anulare se soluţionează de către instanţa de judecată competentă potrivit legii.

SECŢIUNEA II
Consiliul Director

Art.33.
(1) Consiliul Director este format dintr-un număr de 7 (şapte) persoane, şi anume:

a) Un preşedinte;
b) 6 (şase) vicepreşedinţi;
c) 1 (unul) secretar general fara drept de vot.

(2) Preşedintele şi Vicepreşedinţii Patronatului sunt aleşi de Adunarea Generală. Candidaturile pentru functia de Presedinte si Vicepresedinte se depun la secretariatul organizatiei, cu minim 7 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale si vor fi insotite obligatoriu de un program de actiune al candidatului.
(3) Din rândul membrilor PATRONATULUI Consiliul Director alege un Secretar General.
(4) modificat in 2009: Secretarul General poate fi ales şi din afara Consiliului Director cu condiţia ca persoana respectivă să aibă studii juridice sau experienta in activitatile patronale.

Art. 34.
Atribuţiile Consiliului Director:

a. are rol de conducere a PATRONATULUI;
b. hotărârile se iau cu voturile majorităţii simple a membrilor săi – (50% + 1);
c. şedinţele Consiliului Director sunt prezidate de Preşedintele PATRONATULUI;
d. elaborează şi supune spre aprobare Adunării Generale Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF);
e. stabileşte şi numeşte conducerea executivă a PATRONATULUI;
f. aprobă organigrama şi politica de resurse umane ale PATRONATULUI;
g. coordonează şi controlează conducerea executivă;
h. face propuneri şi supune spre aprobarea Adunării Generale strategia de activitate a PATRONATULUI, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli;
i. numeşte reprezentanţi pentru participarea la diverse acţiuni;
j. aprobă toate actele ce angajează răspunderea patrimonială şi juridică a PATRONATULUI;
k. asigură conducerea PATRONATULUI cu respectarea hotărârilor Adunării Generale;
l. aprobă afilierea PATRONATULUI la alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi desemnarea reprezentanţilor în cadrul acestor structuri, primirea sau excluderea de noi membrii;
m. numeşte reprezentanţi ai PATRONATULUI în organisme tripartite;
n. formulează puncte de vedere privind poziţia PATRONATULUI în principalele probleme de interes naţional şi internaţional cu care se confruntă patronatele;
o. stabileşte cotizaţia care trebuie plătită de membrii PATRONATULUI;
p. prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor organizaţiei;
q. analizează activitatea PATRONATULUI şi a organismelor sale si stabileşte măsuri de perfecţionare a activităţii;
r. propune spre aprobare Adunării Generale alegerea membrilor comisiei de cenzori şi stabileşte indemnizaţiile acestora;
s. indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, de prezentul Statut sau prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Art.35.
(1) modificat in 2009: Consiliul Director se întruneste semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi este legal constituit dacă sunt prezenţi 50% + 1 din membrii săi cu drept de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
(2) Deciziile luate de Consiliul Director sunt semnate de Preşedintele PATRONATULUI.

Art.36.
Secretarul General conduce activitatea de administrare a PATRONATULUI şi are următoarele atribuţii:

a) pregăteşte lucrările Adunării Generale şi ale Consiliul Director;
b) ia toate măsurile legale şi statutare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliul Director raportând permanent Preşedintelui PATRONATULUI despre modul de îndeplinire a acestor hotărâri;
c) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de regulamentul de funcţionare a PATRONATULUI;
d) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Director, de prezentul Statut sau prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

SECŢIUNEA III
Președintele și Vicepreședinții Patronatului

Art. 37.
(1) modificat in 2009: Preşedintele PATRONATULUI este ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii care au avut cel puţin un mandat de Vicepreşedinte.
Are următoarele atribuţii:

a. este preşedinte al Consiliului Director şi prezidează şedinţele acestuia;

b. reprezintă PATRONATUL în relaţiile cu terţi şi în acest scop poate da mandat de reprezentare şi altor persoane din cadrul Asociaţiei;

c. modificat in 2009: Preşedintele PATRONATULUI se va alege dintre membrii Consiliului Director, indiferent de legislatura in care au indeplinit aceasta functie;

d. asigură conducerea de ansamblu a PATRONATULUI împreună cu Consiliul  Director;

e. definitivează şi prezintă raportul anual de activitate al PATRONATULUI;

f. participă la lucrările Consiliului Director şi îşi expune punctul de vedere cu privire la problemele strategice ale  activităţii PATRONATULUI;

g. angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancţionează şi eliberează personalul salariat sau colaboratori ai PATRONATULUI;

h. asigură cunoaşterea şi aplicarea Statutului, adoptând în acest sens măsurile necesare;

i. îşi exercită autoritatea şi competenţa pentru realizarea scopurilor PATRONATULUI şi a hotărârilor Consiliului Director;

j. deleagă prin mandat scris pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept al său, în situaţiile de indisponibilitate;

k. indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, de prezentul Statut sau prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

l. în situaţia în care Preşedintele încalcă prevederile statutare sau săvârşeşte fapte  ce cad sub incidenţa legii şi aduce prejudicii de orice natură PATRONATULUI, Consiliul Director va analiza cauzele ce i se impută şi va putea să-l suspende cu votul a majorităţii de două treimi din total;

m. în cazul suspendării Preşedintelui, Consiliului Director va convoca în maxim 30 de zile şedinţa extraordinară a Adunării Generale a PATRONATULUI care poate să anuleze suspendarea Preşedintelui sau poate să aleagă un nou Preşedinte.

Art. 38.

(1) modificat in 2015: Vicepreşedinţii PATRONATULUI se implică major în buna desfaşurare a activitaţii asociatiei, asigurând: organizarea şi derularea de acţiuni/programe în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor prevăzute în Statut şi/sau sprijinirea  financiară a activităţii PATRONATULUI.  Mandatul  Vicepresedintilor  este de 4 ani.

(2) introdus in 2009: Vicepresedintii vor fi alesi dintre membrii cu vechime de peste doi ani in Patronat.

SECŢIUNEA IV
Comisia de Cenzori

Art. 39.
(1) Controlul financiar al Federaţiei este asigurat de comisia de cenzori sau de cenzor, aleşi de Adunarea Generală.
(2) Comisia de Cenzori este constituită dintr-un număr impar de membrii şi funcţionează pe baza unui Regulament de Organizare şi Funcţionare elaborat de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală.
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 40.
Comisia de Cenzori/Cenzorul verifică gestiunea PATRONATULUI şi raportează periodic Adunării Generale şi/sau Consiliului Director rezultatele acţiunilor facând propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate. Comisia se întruneşte  ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Director sau din proprie iniţiativă. Comisia de cenzori/Cenzorul pot fi invitati să participe la şedintele Consiliului Director, fară drept de vot.

Art. 41.
Atribuţiile Comisiei de Cenzori/Cenzorului:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul PATRONATULUI;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, de prezentul Statut sau prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

CAPITOLUL VI
Reorganzarea și Dizolvarea Patronatului

Art. 42.
PATRONATUL se va dizolva:

I. De drept prin: în caz de imposibilitate a realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci cand:

a) scopul sau activitatea PATRONATULUI a devenit ilicită sau contrară ordinei publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legi.

III. Prin hotărârea Adunarii Generale.

IV. În alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 43.
(1) În cazul reorganizării sau dizolvării PATRONATULUI situaţia patrimoniului va fi soluţionată de Adunarea Generală, iar în caz de divergenţă de către instanţa de judecată potrivit legii.
(2) În momentul dizolvării, patrimoniul se împarte proporţional cu contribuţia membrilor fondatori, între aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 44.
În termen de 15 zile de la dizolvare, conducatorul PATRONATULUI sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente să înscrie menţiunea dizolvării.

Art. 45.
(1) În cazul dizolvării PATRONATULUI, lichidatorii se numesc de Adunarea Generală sau de instanţa judecătorească, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale PATRONATULUI şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
(6) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(7) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 46.
PATRONATUL se poate dizolva şi lichida numai la propunerea a 2/3 din membrii fondatori şi membrii, materializat prin vot deschis în cadrul Adunării Generale a PATRONATULUI.

Art. 47.
(1) În cazul dizolvării PATRONATULUI, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în condiţiile prezentului Statut şi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 48.
PATRONATUL încetează a avea fiinţă în condiţiile de procedură prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
Dispoziții Finale

Art. 49.
Aparatul executiv salariat al PATRONATULUI are următoarele atribuţii:

a. realizarea activităţilor curente este în sarcina aparatului executiv angajat de către Consiliului Director şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al PATRONATULUI;
b. aparatul executiv salariat are obligaţia să transpună în practică hotărârile şi deciziile Consiliului Director şi este coordonat de acesta prin Preşedinte.

Art. 50.
Orice decizii sau acţiuni, care sunt în contradicţie cu prevederile Statutului sau cu legile în vigoare sunt nule de drept.

Art.51.
PATRONATUL are sigiliu şi însemne proprii.

Art. 52.
(1) Statutul PATRONATULUI se completează cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare care va fi elaborat conform prevederilor statutare.
(2) Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii în vigoare.

Art. 53.
Prezentul Statut a fost întocmit cu prevederile legii 356/2001 şi aprobat în Adunarea Generală din mai 2005, iar după ce PATRONATUL dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor, Fundaţiilor şi Federaţiilor se completează cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare care va fi conform prevederilor statutare.