Manualul inginerului de service: Interventii neautorizate

De | 26 august 2020

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

Art.4  (12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi: 

f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale; 

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, modificate prin HG nr.804/2017

CAPITOLUL III – Sigilarea AMEF

Art. 47

(8) Orice intervenţie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia operaţiunilor de înlocuire a rolelor de hârtie şi/sau a ribonului, este interzisă.

(9) Unitățile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenție neautorizată asupra aparatului de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin poștă electronică, fax sau altele asemenea, organul cu competențe de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază se află unitatea utilizatorului în cauză.

(10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda şi în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispoziţie acestuia cartea de intervenţii a aparatului.

Sanctiuni

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

Art.10 Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f); 

Art.11 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici după cum urmează: 

b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) şi bb), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei; 

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns