Cartea de interventii a casei de marcat

De | 23 iunie 2021

Cartea de interventii este documentul care insoteste casa de marcat pe toata durata de functionare a aparatului. In ea se trec toate interventiile tehnice survenite asupra aparatului de marcat din momentul in care a fost fiscalizat, pana cand este scos din uz. Pentru ca organele de control au sanctionat lipsa cartii de interventie precum si faptul ca aceasta nu este actualizata cu operatiunile facute de personalul de service, ne propunem sa va amintim cateva aspecte generale legate de cartea de interventii.

Ce este si cine raspunde de cartea de interventii?

OUG 28/1999, Art 5 (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile acreditate pentru service răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenţii însoţeşte aparatul. 

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, Art. 102. – (1) Distribuitorul autorizat are obligaţia să furnizeze o dată cu aparatul de marcat electronic fiscal şi manualul de utilizare în limba română, precum şi cartea de intervenţii prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

Ce se noteaza in cartea de interventii?

La instalare

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, ART. 102 (3) Cartea de intervenţii prezentată în anexa nr. 1 se completează, în momentul vânzării aparatului de marcat electronic fiscal către utilizator, cu datele prevăzute la paginile 2-5 din aceasta.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, ART. 103 (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service notează în cartea de intervenții datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnică rezultat la sfârșitul operațiunilor de probă și de inițiere a operatorului care va utiliza aparatul și de asemenea înregistrează şi arhivează în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului toate documentele emise în legătură cu instalarea aparatului.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, ART. 108 (2) În momentul instalării aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul de service consemnează în cartea de intervenţii ultimul număr al bonului fiscal şi al raportului Z, emise la finalul operaţiunilor de probă, instruirea operatorului şi integritatea sigiliului.

Dupa instalare

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, modificate prin HG nr.804/2017 Art. 108. – (1) Personalul tehnic care asigură service pentru aparatele de marcat electronice fiscale consemnează în cartea de intervenţii din dotarea aparatului următoarele: a) data şi ora solicitării intervenţiei din partea utilizatorului; b) data şi ora începerii intervenţiei; c) observaţii asupra stării sigiliului, descrierea sumară a defecţiunii constatate; d) numărul ultimului bon fiscal şi al raportului Z înainte de începerea intervenţiei, e) ultimul număr al raportului fiscal de închidere zilnică rezultat după efectuarea intervenţiei; f) data şi ora finalizării intervenţiei, semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service; g) eventualele resetări din timpul intervenţiei.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, ART.6 (1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părţile contractante potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(8^1) din ordonanţa de urgenţă.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, Art 50, (3) Înlăturarea sigiliului fiscal prevăzut la alin. (1) se efectuează de către tehnicianul distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate de care aparține utilizatorul aparatului, cu ocazia operațiunilor de întreținere sau de reparare ale acestuia, cu obligația ca la finalizarea operațiunilor respective acesta să aplice sigiliul de identificare prevăzut la alin. (4) și să completeze cartea de intervenții a aparatului.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, Art 66, (3) Operațiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenții şi în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului de către tehnicianul de service.

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, Art 102 (7) În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul notifică distribuitorul sau unitatea de service acreditată, după caz, păstrând dovada notificării defecțiunii, iar reconstituirea cărții de intervenții și prezentarea acesteia la organul fiscal se va face în 72 de ore de la anunțarea defecțiunii. Modalitatea de notificare este cea prevăzută de părțile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior.

Cartea de interventii trebuie vizata de catre organul fiscal competent

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.28/1999, ART. 105 (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia taximetriştilor, prezintă organului fiscal competent, cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special. (2) Organul fiscal competent, înscrie în cartea de intervenții numărul de pagini, aplicând ștampila, și vizează registrul special pe ultima pagină.

Ce documente se anexeaza cartii de interventie?

Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999, Art 102 (8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora, au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz. (9)  În situaţia în care, la punctul de lucru al utilizatorului funcţionează aparate de marcat electronice fiscale de acelaşi tip, iar service-ul este asigurat de acelaşi distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenţii.

Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF
6.2. Conectarea aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic al MF-ANAF se realizează de către persoana autorizată de distribuitorul/unitatea acreditata de service, cu respectarea următoarelor etape:… 4 atașează raportul Z de închidere zilnica la cartea tehnică de intervenții.

Ce facem in cazul pierderii sau deteriorarii cartii de interventii?

Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999, Art 102 (6) În cazul pierderii sau deteriorării cărții de intervenții/registrului special, după caz, utilizatorii vor informa, de îndată, organul fiscal competent. Informarea se va face în scris și prin deplasare la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta pentru ștampilare, conform art. 105 alin. (2) o nouă carte de intervenții/un nou registru special, după caz, reconstituita/reconstituit, pe răspunderea utilizatorului și a unității de service acreditată, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ce privește toate evenimentele reset, sau a documentelor din evidenţa contabilă a utilizatorului. Reconstituirea cărţii de intervenţie se poate face şi în baza documentelor păstrate în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului. În situația deteriorării cărții de intervenții/registrului special, după caz, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, și cartea de intervenții/registrul special, după caz deteriorată/deteriorat.

Sanctiuni

OUG 28/1999 Art 10 p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);  Art. 11 b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) şi bb), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei

Cum procedam in cazul refuzului utilizatorului de a pune la dispozitie cartea de interventii?

Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999Art 47,(9) Unitățile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenție neautorizată asupra aparatului de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin poștă electronică, fax sau altele asemenea, organul cu competențe de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază se află unitatea utilizatorului în cauză. (10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda şi în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispoziţie acestuia cartea de intervenţii a aparatului.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?