Proiectul pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG 28/1999 a fost aprobat in sedinta de Guvern

De | 20 aprilie 2023

In sedinta de Guvern de astazi, 20 aprilile, a fost aprobat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Proiectul se axeaza in special pe dotarea vendomatelor cu aparate de marcat electronice fiscale.

Prin HG 355/20.04.2023 s-au stabilit:

  • Configurația, precum şi caracteristicile tehnice şi funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București;
  • funcțiile interzise specifice pentru aceste dispozitive;
  • posibilitatea ca aparatele de marcat să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automatele comerciale;
  • situațiile noi în care aceste aparate de marcat se blochează automat
  • De asemenea, au fost definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație;

Alte puncte atinse de proiect sunt:

Obtinerea NUI

Cererea de atribuire a numărului unic de identificare este însoţită de următoarele documente:

  1. copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal
  2. copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcatelectronic fiscal;
  3. declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul

Verificarea existenței punctului de lucru înregistrat la oficiul registrului comerțului se face de către organul fiscal care soluționează cererea de atribuire a numărului unic de identificare, prinsolicitarea de informații, prin serviciul ONRC – Recom ONLINE.

       4. declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.

Administrațiile județene ale finanţelor publice, Direcția generală regională a finanțelor publice București sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, au obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la alin. (1), să comunice utilizatorului numărul unic deidentificare atribuit pentru fiecare aparat.  Administrațiile județene ale finanţelor publice, Direcția generală regională a finanțelor publice București sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale şi alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilorpentru atribuirea numărului unic de identificare din registru. Documentele care pot fi solicitate se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscalizarea

Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării. Operatiunea de fiscalizare se va efectua de catre tehnicianul de service amef in momentul instalarii aparatului la utilizator sau anterior instalarii, la distribuitor sau unitatea de service acreditata, in baza solicitarii scrise a utilizatorului.

Sigilarea MF

La sigilarea memoriei fiscale (in cazul instrainarii aparatului, defectarii etc.) se întocmeste, in doua exemplare, un proces-verbal care se semneaza de unitatea de service acreditata, un exemplar fiind anexat dosarului de asistenta tehnica al aparatului de marcat electronic fiscal, iar cel de-al doilea exemplar se inmanează utilizatorului, care transmite o copie organului fiscal competent.

Anularea NUI de la CUI

In cazul incetarii activitatii livrarii de bunuri si servicii catre populatie a agentului economic, inregistrarea informatiei in registrul de evidenta al AMEF se va face conform procedurii adoptate prin ordin al presedintelui ANAF (se asteapta ordinul presedintelui ANAF)

In cazul instrainarii aparatului catre unitatea de service anularea NUI o va face unitatea de service care a acceptat achizitia aparatului de la utilizator.

În cazul în care utilizatorul și-a încetat existența, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează, din oficiu, la data luării la cunoștință, de organul fiscal competent

În situația furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează de organul fiscal competent, la cererea utilizatorului însoțită de documente justificative.

În cazul în care utilizatorul și-a încetat existența, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează, din oficiu, la data luării la cunoștință, de organul fiscal competent.

În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscal notifică organului fiscal competent, înainte de începerea activităţii la noul punct de lucru, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului, conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui ANAF

Declaratia de instalare

„Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”, se face în trei exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi de tehnicianul de service care a efectuat instalarea. Un exemplar al declaraţiei rămâne la utilizator, iar două exemplare la unitatea de service acreditată. Cel târziu a doua zi după instalare, utilizatorul transmite organului fiscal competent o copie a declarației, iar unitatea de service acreditat va transmite distribuitorului autorizat un exemplar al acestei declarații.

Antetul bonului fiscal

Se tipăreşte, în cazul în care aparatul de marcat înglobează constructiv, conform legii, dispozitivul de imprimare, pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea operatorului economic, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv județul, sau, după caz, menţiunea ” activităţi cu caracter ambulant ” ori „taxi” precum și codul de identificare fiscală al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor prevăzute la art. 17 lit. g) și al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, prin adresa de la locul de instalare a aparatului se înțelege adresa sediului social al utilizatorului.
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, al celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizaţiei taxi, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent, seria de fabricație a automatului comercial și, respectiv, codul statistic atribuit caselor de
schimb valutar de către Ministerul Finanțelor.”

Obligatiile unitatilor acreditate privind tehnicienii de service

Unitățile de service acreditate au obligația de a tine evidența propriilor tehnicieni de service înregistrați pentru fiecare distribuitor autorizat și de a actualiza această evidență ori de câte ori intervin modificări, în urma aprobării acestora de către comisie.

Unitatea acreditată pentru service are obligația de a comunica, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului, tuturor distribuitorilor din a căror rețea de service face parte, modificările intervenite în ceea ce privește tehnicienii de service, respectiv:  înregistrarea tehnicienilor de service, retragerea înregistrării tehnicienilor de service, redistribuirea sigiliilor de identificare, inclusivca urmare a pierderii acestora.

Restul materialului este disponibil exclusiv membrilor de patronat. Click aici pentru autentificare.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns