Procedura privind esalonarea datoriilor-publicata in Monitorul Oficial

De | 24 noiembrie 2020

In MOF 1104 din 19.11.2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Firmele și alți contribuabili pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, începând de joi, 19 noiembrie 2020,  cererile pentru accesarea eșalonarii la plată simplificate, a anunțat ANAF. Pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  • a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
  • b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • c) să nu fie în procedura falimentului;
  • d) să nu fie în dizolvare;
  • e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

(2) Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

(3) Nu se încadrează în categoria creanțelor prevăzute la alin. (2) lit. d) și nu se acordă eșalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.(4) Obligațiile fiscale prevăzute la alin. (2) sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate după data declarării stării de urgență, a/al căror scadență/ termen de plată se împlinește până la data eliberării certificatului de atestare fiscală și vizează inclusiv perioade fiscale anterioare:

a) declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;

b) decizii de impunere;

c) declarații rectificative;

d) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;

e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;

f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Dispoziții privind cererea de acordare a eșalonării la plată

(1) Eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalitățile de depunere sunt următoarele:

a) la registratura organului fiscal;

b) prin poștă, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual“.

(2) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare.

Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare.

(3) În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

a) cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eșalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată;

b) diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

(4) În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a) se rotunjește în plus.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns