MFP modifica Normele de aplicare a OUG 28/1998

De | 30 martie 2020

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003.

Proiectul de act normativ vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte legate de aparatele de marcat electronice fiscale ce vor fi integrate în echipamentele nesupravegheate:

 • A fost stabilită configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București
 • Sunt definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul, produse alimentare și/sau nealimentare, după caz, de tipul dulciurilor, băuturilor reci și calde, sandvișurilor, chipsurilor, cărților, țigaretelor, precum și altele asemenea.
 • Sunt introduse dispoziții care vizează clarificarea termenului în care utilizatorii au obligația să completeze registrul special, în situația defectării unui aparat de marcat electronic fiscal. Astfel, se prevede că, înregistarea operațiunilor efectuate pe perioada nefuncționării casei de marcat, poate fi făcută imediat după realizarea acestora sau cel mai târziu la sfârșitul zilei de lucru, în funcție de specificul activității desfășurate.
 •  Se precizează că interdicția de comercializare de către distribuitorii autorizați, a aparatelor de marcat electronice fiscale, fără programul de aplicaţie identificabil specificat în autorizaţia eliberată de comisie, precum şi instalarea acestora cu un alt program de aplicaţie decât cel avizat, este aplicabilă și în cazul aparatelor de marcat integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede.
 •  Se precizează că în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, pot fi instalate exclusiv aparatele de marcat dedicate, întrucât doar în cazul acestor dispozitive au fost efectuate testări specifice care demonstrează că funcționează corect din punct de vedere fiscal după integrarea în automatul comercial.
 • Este  specificat faptul că ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare, este format din aparatul de marcat electronic fiscal integrat în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, împreună cu programul de aplicaţie identificabil.
 • Se introduc prevederi referitoare la modalitatea de sigilare a aparatelor de marcat nou definite.
 • Se reglementează posibilitatea ca sigiliul de identificare a tehnicianului de service, sub formă de etichetă autoadezivă, specific sigilării aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în echipamente nesupravegheate, să fie confecționat la orice operator economic producător de astfel de etichete, dar numai în baza unei comenzi avizate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 • Pentru întărirea disciplinei financiare în acest domeniu este introdusă obligația de a aplica o etichetă, la loc vizibil, în interiorul automatului comercial, din care să rezulte că respectivul automat este fiscalizat. Această etichetă se procură de către distribuitorii autorizați și se aplică de către tehnicianul de service al unității de service acreditate, care instalează aparatul de marcat electronic fiscal.
 • Având în vedere necesitatea finalizării cu celeritate a procesului de înlocuire a aparatelor de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi) cu cele dotate cu jurnal electronic (aparate noi), se reglementează posibilitatea fiscalizării aparatelor de marcat, nu doar la utilizator, ci și la distribuitor sau unitatea acreditată pentru service, după caz, în baza solicitării scrise a utilizatorului.
 • Sunt clarificate informațiile privind locul de instalare, care se înscriu în antetul bonului fiscal, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, precum și în cazul celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, ținând cont de următoarele situații care pot să apară în practică
 • Se precizează faptul că, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate, la programarea antetului bonului fiscal se înscrie și seria de fabricație a automatului  comercial.
 • Sunt completate dispozițiile referitoare la funcțiile interzise caselor de marcat. Astfel, se precizează că după efectuarea operațiunii de fiscalizare a aparatului de marcat electronic fiscal, modificarea codului de identificare fiscală a utilizatorului, fără înlocuirea prealabilă a memoriei fiscale și a jurnalului electronic, nu este posibilă.
 • La sigilare se întocmeşte, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service acreditate, un exemplar fiind anexat dosarului de asistență tehnică al aparatului de marcat electronic fiscal.
 • Pentru debirocratizarea procesului de depunere la ANAF a documentelor încheiate de tehnicienii de service se prevede că informațiile despre operațiunile efectuate de aceștia se  înregistrează electronic, în registru, și nu în format hârtie ca în prezent, conform unei proceduri aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F..
 •  Sunt introduse dispoziții privind necesitatea conectării programului identificabil avizat împreună cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor, cu pompele de distribuţie de carburanţi, astfel încât să fie permisă monitorizarea mișcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Această clarificare, are în vedere corelarea dispozițiilor din domeniul aparatelor de marcat cu prevederile legale în vigoare referitoare la activitatea de comercializare în sistem angro sau en détail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili (OPANAF 3236/2018).
 • În vederea aplicării unitare, la nivelul unităților teritoriale ale A.N.A.F., a dispozițiilor care permit organului fiscal să solicite la fiscalizarea unui aparat de marcat electronic fiscal și a altor documente, în afara celor expres prevăzute la nivelul Hotărârii Guvernului nr.479/2003, se precizează că, o listă exhaustivă se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F..
 • Sunt introduse dispoziții cu rol clarificator în ceea ce privește regimul aplicabil sigiliului de identificare a tehnicianului de service, în cazul retragerii înregistrării acestuia.
 • Se precizează că în situația constatării defectării modulului criptografic instalat, precum și în alte cazuri care necesită înlocuirea acestuia, utilizatorul are obligația să notifice, distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, iar distribuitorul autorizat are obligația de a înlocui modulul criptografic și de a emite un nou certificat digital, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, de la data notificării.
 • Se specifică faptul că, operatorii economici care solicită autorizaţie de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale și care au externalizat activitatea financiar contabilă, nu pot fi autorizaţi în situaţia în care societatea care prestează serviciile de contabilitate sau reprezentantul legal al acesteia, înregistrează fapte în cazierul fiscal.
 • Sunt completate prevederile legale referitoare la situațiile în care nu se acordă autorizație de distribuție. Astfel, se precizează că nu se acordă autorizație de distribuție, în cazul în care împotriva persoanelor pentru care se solicită certificatul de cazier judiciar, potrivit normelor metodologice, s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.
 • Se clarifică faptul că în cazul reorganizării, potrivit legii, a unui distribuitor autorizat, drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza autorizației de distribuție pot fi transmise către o altă societate, fără a fi necesară autorizarea, numai dacă aceasta deține la rândul său calitatea de distribuitor autorizat. Totodată, se precizează că în situația în care societatea existentă sau care ia naștere în urma reorganizării, nu deține calitatea de distribuitor autorizat, aceasta trebuie să parcurgă procedura de autorizare, putând însă să utilizeze avizul tehnic favorabil obținut de distribuitorul autorizat care se reorganizează, acest document pastrându-și valabilitatea.
 • Sunt abrogate prevederile legale referitoare la procedura de avizare tehnică a modelelor de case de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi) întrucât în prezent ICI București avizează tehnic exclusiv aparate de marcat cu jurnal electronic.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns