Lega prevenirii, modificata pentru o serie de contraventii privind casele de marcat

De | 17 iulie 2020

Ministerul Finantelor Publice a publicat in 15 iulie pe site-ul institutiei, Proiect Hotărâre pentru modificarea pct.39 și 42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Proiectul scoate de sub incidenta legii prevenirii o serie de contraventii referitoare la noile case de marcat.

42. Art. 10 lit. f) – h), j) și u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;”.

Aveti mai jos articolele la care se face referire precum si amenzile care vor fi aplicate.

   f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; 

Art. 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. 

   Art 4. (2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) (adica doar cu noile aparate de marcat electronice fiscale) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia. 

Amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei

 g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; 

Amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei – se aplică persoanelor fizice (vanzator)

   h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11); 

Amenda  de la 2.000 lei la 4.000 lei

   j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a) -d); 

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi: 

   a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; 

   b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor; 

   c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; 

   d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor; 

Amenda de la  20.000 lei la 30.000 lei

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f); 

   e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia; 

   f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale; 

Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei

Dacă va fi aprobat de guvern, va intra în vigoare la 30 de zile dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial iar operatorii economici vor primi direct amenzi.

Acelasi proiect a mai fost pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei in data de 15 ianuarie 2020.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns