Legea preventiei se aplica si la cateva operatiuni cu casele de marcat

De | 8 februarie 2018

Legea prevenţiei cuprinde 70 de acte normative şi mai multe prevederi pentru care prima amendă în cazul încălcării acestora se anulează dacă cei vizaţi corectează greşelile. Comercianții persoane fizice și juridice vor primi doar un avertisment, în loc de amendă, atunci când vor săvârși, pentru prima dată, una dintre contravențiile incluse în legea prevenirii.

Legea prevenirii nr. 270/2017,  a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2017 și a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018. Stabilirea contraventiilor s-a facut prin Hotararea nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor ce intra sub incidenta acestei legi a fost publicata in  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 5 februarie 2018 si modificata prin Hotararea nr. 701/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, text publicat in monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

Atentie!!! Vor fi scutite de amenzi doar daca sunt la prima abatere urmatoarele:

Anumite operatiuni cu casele de marcat

  • emiterea bonului fiscal conținând date eronate sau incomplete;
  • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
  • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare a clienților referitor la drepturile acestora, inclusiv posibilitatea clientului de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia dacă i se refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal;
  • încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor referitoare la consumabile;
  • neasigurarea funcționării aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia și permiterea altor persoane decât cele autorizate să efectueze operațiuni de service.
  • nerespectarea termenelor de dotare cu noile case de marcat

Potrivit legislatiei in vigoare:

Neînmânarea bonului fiscal se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 de lei, si se aplică persoanelor fizice.

Emiterea bonului fiscal conținând date eronate se sanctioneaza cu  amenzi de la 2.000 lei la 4.000 de lei.

Lipsa afisarii anuntului de atentionare, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000  la 4.000 lei

Lipsa contractului pentru consumabile si folosirea de consumabile de alt tip si alte caracteristici decat cele contractate se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 la 30.000 de lei.

Neasigurarea functionarii casei de marcat in parametrii tehnici legali si permisiunea de a efectua service a unor persoane neautorizate, se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 la 6.000 de lei

Nerespectarea termenelor de inlocuire a  caselor de marcat este sanctionata cu amenda cuprinsa între 8.000 și 10.000 de lei. În plus, firmelor le sunt confiscate sumele nejustificate și li se suspendă activitatea până-și schimbă casele de marcat și achită amenzile

Completarea cu date insuficiente a facturilor

Incalcarea unor prevederi din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. Nemenționarea pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în comerț a numelui/denumii, sediului social, codului unic de înregistrare și, dacă este cazul, a codului numeric personal.

Amenda este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei, în cazul comercianților persoane fizice și reprezentanților asociațiilor familiale și ai persoanelor juridice.

În ceea ce privește documentele enumarate anterior ce vin de la o societate, pe acestea trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. În caz contrar, Legea societăților nr. 31/1990 prevede amenzi cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei.

Legea societatilor comerciale

Nedepunerea hotărârilor adunării generale, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, va fi scutita de amenda daca este la prima abatere.

Nerespectarea unor prevederi din Cod prodedura fiscala

Incalcarea unor prevederi din Codul de procedura fiscala vor fi scutite de amenzi daca sunt la prima abatere:

 • Nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni.
 • Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.
 • Neîndeplinirea obligației ca la finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul sa dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală.
 • Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal.
 • Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
 • Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată.
 • Depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

Societatile care refuza la plata cardurile de debit sau credit

Refuzul firmelor care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei de a accepta ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit este o altă faptă acoperită de legislația prevenirii. Amenda prevăzută pentru această faptă, în OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, este cuprinsă între 5.000 și 7.500 de lei.

Refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termen de 30 de zile de la data solicitării, pentru care e prevăzută o amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei

Neindicarea pretului pe unitatea de masura la produsele alimentare si nealimentare

Art. 12 din HG nr. 947/2000, acolo unde se face referire la neindicarea prețului pe unitate de măsură pentru anumite produse alimentare și nealimentare. Se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 2.500 de lei.

Comercializarea produselor si serviciilor de piata

Exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare.

Se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi.

Registrul unic de control

Legea nr. 252/2003 art . 7 lit a) care face referire la neachiziționarea registrului unic de control în termenul prevăzut.

REMEDIEREA NEREGULILOR SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR
Operatorii economici au la dispozitie un termen de remediere de maxim 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile art. 4.

In acest termen au posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; durata termenului de remediere se stabilește cu luarea în considerare a circumstanțelor săvârșirii faptei și a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesulverbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.
Daca la reluarea controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment, cu respectarea legislației care stabilește și sancționează contravențiile.

În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns