Fonduri nerambursabile de 30.000 – 100.000 euro pentru digitalizarea activitatii IMM

De | 28 octombrie 2020

Microîntreprinderile românești și firmele mici și mijlocii (IMM) din toate domeniile vor putea obține fonduri europene intre 30.000 si 100.000 de euro, conform unui program de granturi pentru digitalizarea IMM, lansat pentru consultare publica de Ministerul Fondurilor Europene.

Vorbim despre Acțiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi folosiți de ADR-uri și celelalte instituții de stat implicate, pentru cheltuielile din procesul de implementare a schemei de minimis (salarii etc.)

Un IMM beneficiar va suporta și el minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din investiția sa. Cei 30.000-100.000 euro acordați acoperă 90% din cheltuielile eligibile.

IMM-urile nu vor putea cere direct fondurile europene de la Ministerul Fondurilor Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Aceste ADR-uri vor fi subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM. Apoi, ADR-urile vor lansa propriile apeluri și vor chema firmele să se înscrie să poată obține fondurile de câte 30.000-100.000 de euro fiecare.

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget): a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
 • nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”.
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvenție) includ:

 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 • Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Iata care sunt pasii pentru implementarea programului:

1. MFE va publica Ghidul solicitantului în forma firnală, dupa finalizarea dezbaterii publice. Solicitanții eligibili în acest caz sunt ADR-urile. Antreprenorii IMM care vor cei 30.000-100.000 de euro trebuie să fie atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de care aparțin (în funcție de judet) 

2. După ce proiectele mari ale ADR-urilor vor fi aprobate și acestea vor semna contractele de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor) va începe implementarea. Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis (IMM-uri) prin organizarea de apeluri regionale de proiecte.

3. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor depune la ADR-uri proiectele, în sesiunile regionale.

Proiectele (IMM-urilor) vor fi evaluate și selectate de ADR-uri pe baza procedurilor de lucru specifice etapelor de evaluare și selecție puse la dispoziție de OIPSI (Ministerul Comunicațiilor), care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii. Durata selecției este de maximum 6 luni de la când ADR-ul semnează contractul de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor). Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

4. ADR-urile vor semna contractul de subvenție cu fiecare IMM selectat și va face plata sumelor aferente ajutorului de minimis către acestea în confomitate cu contractele de subvenție. IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a poriectelor lor de investiții.

5. ADR-urile vor monitoriza implementarea cheltuielilor efectuate de IMM-uri inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestora.

Finantarea trebuie contractată până la finalul anului 2020.

Aveti aici Gidul programului lansat pentru consultare publica de Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.

 
Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns