Convocare Adunarea Generala a Patronatului

De | 19 septembrie 2019

Data : 19 sept.2019

C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile Art.26. (2) din Statutul Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de case de marcat din Romania se convoaca Adunarea Generală a asociatiei

joi 3 octombrie 2019 orele 19:00

la hotelul TTS din localitatea Covasna, str. Mihai Eminescu,nr. 225  jud. Covasna cu urmatoarea

Ordine de zi

  1. Raportului Presedintelui pentru perioada oct. 2017-oct.2019;
  2. Raportul de activitate al vicepresedintilor pentru perioada oct. 2017- oct. 2019;
  3. Executia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada urmatoare;
  5. Proiectul programelor organizaţiei; Strategia de activitate pentru urmatoarea perioada.

In cazul nerealizarii cvorumului prevazut de Art.28.(1) („Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel putin 1/2 din numărul delegaţilor”)  Adunarea Generala se reprogrameaza conform  Art.28. (2) (”Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, Adunarea Generală se reprogramează în termen de max. 15 zile iar lucrările se vor desfăşura indiferent de numărul celor prezenţi dacă se face dovada scrisă a convocării celor absenţi.”) pentru

sambata 5 octombrie 2019 orele 16:00

la hotelul TTS din localitatea Covasna,  jud. Covasna

Eventualele propuneri de includere a unor noi puncte de lucru pe ordinea de zi vor fi transmise Consiliului Director cu minimum 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale şi vor putea fi incluse pe ordinea de zi cu votul a 2/3 din numărul participanţilor.

Din imputernicirea Consiliului Director,

Presedinte,

M. Anghelescu

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns