ANAF aduce precizări în cazul caselor de marcat ramase la utilizator după închiderea punctului de lucru

De | 16 noiembrie 2021

Aveti atasat punctul de vedere al ANAF pentru situatia in care utilizatorii de AMEF inchid punctele de lucru si solicita unitatilor de service citirea, arhivarea datelor si scoaterea memoriei fiscale si a jurnalului electronic din AMEF de la punctul de lucru care se inchide, si refuza conectarea aparatelor.

Astfel, a fost solicitat punctul de vedere cu privire la modalitatea corecta si legala prin care unitatile de service sa solutioneze solicitarile de natura celor de mai sus si, implicit, sa fie comunicat daca este corect si legal sa fie scoase memoria fiscala si jurnalul electronic ale echipamentelor instalate la punctele de lucru a caror activitate inceteaza prin inchiderea punctului de lucru al operatorului economic utilizator.

In cazul scoaterii memoriei fiscale, reprezentanții ANAF ne cer sprijinul pentru adoptarea unei modalități unitare pentru indrumarea utilizatorilor in completarea formularului F4105

„Potrivit art. 2 din Ordinul președintelui ANAF nr. 435/2021₁, „obligația de a asigura conectarea la distanțã a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale cãtre Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã revine operatorilor economici prevãzuți la art. 1 alin. (1)₂din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 28/1999, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare”, fãrã a se face distincție între aparatele de marcat electronice fiscale utilizate și cele neutilizate.

Totodatã, sunt stabilite termenele pânã la care urmeazã sã se realizeze conectarea, pe categorii de contribuabili, singura excepție reglementatã fiind în cazul operatorilor economici care utilizeazã aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice care au obligația completãrii și transmiterii declarației prevãzute în anexa nr. 2 la ordinul respectiv.

În ceea ce privește procedura de transmitere a datelor fiscale, precizăm cã, potrivit art. 3 alin. (1) din Anexa la Ordinul președintelui ANAF nr. 627/2018₃, ” în situația în care existã aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea „Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“, al cãrei model este prevãzut în anexa care face parte integrantã din procedurã”, iar potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, „prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare₄ , pentru generarea oricãreia dintre datele prevãzute la art. 1″.

Din interpretarea prevederilor actelor normative sus-menționate rezultã cã obligația conectãrii la sistemul informatic al ANAF este instituitã în sarcina operatorilor economici pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale pe care le dețin, inclusiv pentru cele neutilizate dar fiscalizate, cu excepția celor care sunt instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, așa cum am arãtat mai sus.

Pe de altã parte, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (9) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, operatorii economici care utilizeazã aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2)₅ , la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuitã ca urmare a defectãrii, ori când nu mai poate fi folositã de cãtre utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își înceteazã activitatea, sunt obligați sã asigure pãstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadã de 10 ani.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,aprobate prin Hotãrãrea Guvernului nr. 479/2003, dispozițiile privind citirea și pãstrarea memoriei fiscale și a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, dupã caz, prevãzute de ordonanța de urgențã și de prezentele norme metodologice, se aplicã și în situațiile în care aparatele de marcat electronice fiscale urmeazã a fi înstrãinate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare de instituțiile de credit, respectiv de instituțiile financiare nebancare, ca urmare a neachitãrii împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, precum și în cazul încetãrii activitãții utilizatorului.

Totodatã, potrivit prevederilor Ordinului președintelul ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidențã a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie sã transmitã organului fiscal competent notificarea privind situația aparatului de marcat electronic fiscal prevãzutã în a Anexa 2E (Formularul F4105), în cazul închiderii punctului de lucru.

Astfel, din interpretarea prevederilor legale prezentate anterior, rezultã cã singura situație în care operatorul economic ar fi exonerat de obligația de conectare la sistemul informatic în cazul închiderii punctului de lucru, este aceea în care aparatul de marcat neutilizat nu mai este fiscalizat și au fost îndeplinite în acest sens obligațiile procedurale și declarative aferente, prevãzute de lege.

Un cazul scoaterii memoriei fiscale, reprezentanții ANAF ne cer sprijinul pentru adoptarea unei modalități unitare pentru completarea formularului F4105:

„Totodata, va adresam rugamintea sa ne sprijiniti, in vederea diseminarii catre reprezentantii unitatilor de service, a modalitatii de completare a formularului F4105- Notificare privind situatia aparatului de marcat electronic fiscal astfel incat tehnicienii de service sa indrume utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale la completarea intr-un mod unitar a formularului. In acest sens, in situatia in care se impune scoaterea memoriei fiscale a aparatului de marcat, utilizatorii trebuie sa depuna formularul F4105, sa bifeze punctul E.6.Alte situatii decat cele prezentate la punctele E.1 – E.5 iar in casuta Date referitoare la alte situații decât cele prevăzute la punctele E.1 – E.5 sa completeze manual „scoaterea memoriei fiscale” iar ulterior, la momentul transmiterii formularului F4105, utilizatorii sa ataseze documentele probatorii (ex. proces verbal de predare primire memorie, orice alte documente probatorii).

Completarea in mod unitar a formularelor creeaza posibilitatea gestionarii in mod eficient a informatiilor transmise prin intermediul acestora.”


Nota de subsol

art. 1, alin. (1)Operatorii economici care încaseazã, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amânuntul, precum și a prestãrilor de servicii efectuate direct cãtre populație sunt obligați sã utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

435/2021 – privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

OpANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupã caz, respectiv cele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotãrãrea Guvernului nr. 479/2003, cãtre Agentia Naționalã de Administrare Fiscalã.

perioada de raportarePrin perioadã de raportare se înțelege luna calendaristicã, potrivit art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul nr. 627/2018.

art. 3 alin. (1) și (2)₅ – Articolul 3 – (1) In sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobeazã constructiv un modul fiscal, prin intermediul cãruia controleazã memoria fiscalã, dispozitivul de imprimare și afișajul client. (2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobeazã constructiv un modul fiscal, prin intermediul cãruia controleazã memoria fiscată, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externã și dispozitivul de comunicație externã care permite integrarea într-un sistem informatic.


Comunicatul a fost transmis catre Patronatul caselor de marcat de Agenția Națională de Administrare Fiscală
prin Biroul de reglementare a înregistrării Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale

Autor: Cristina Zafiu

In calitatea sa de asistent al presedintelui, asigura secretariatul permanent al asociatiei profesionale. Cea mai mare parte din activitatea sa este consacrata comunicarii cu membrii patronatului si cu celelalte organizatii si institutii cu care patronatul coopereaza.

Lasă un răspuns